สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์

พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์  หมายถึง  สัญลักษณ์ที่ประทับของพระมหากษัตริย์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอบางปะอิน เพื่อที่จะให้ชาวบางปะอินทุกคน สำนึกและยึดมั่นในความเป็นไทย มีสัญลักษณ์ประจำชาติไทย และมีพระมหากษัตริย์อันทรงเป็นประมุขของชาติ ศูนย์รวมจิตใจของชาติไทย