กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายพีรพงษ์ แป้นเปีย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสมบูรณ์ วสุรัต
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐการต์ มะปราง
ครูผู้ช่วย