กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปาณิสรา โชคคเณศร์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายพีรพงษ์ แป้นเปีย
ครู คศ.2

นายสมบูรณ์ วสุรัต
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐการต์ มะปราง
ครูผู้ช่วย

นายสมาน เกตุน้ำเที่ยง
พนักงานราชการ