หลักสูตรที่เปิดสอน
แผนการเรียนรู้ที่เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ประกอบด้วย 3 แผนการเรียนรู้ได้แก่
      1. แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
      2. แผนการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
      3. แผนการเรียนรู้ความสามารถด้านกีฬา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.4-ม.6) ประกอบด้วย 3 แผนการเรียนรู้ได้แก่
      1. แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
      2. แผนการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
      3. แผนการเรียนรู้ศิลปะ - ภาษาจีน