คณะผู้บริหาร

นายวิชัย นาคสิงห์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางมาเรียม รัมมะบุตร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา