กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธีระพล พรหมเจียม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสำเนียง ไวยทิพย์
ครูชำนาญการ

นางสาวหทัยรัตน์ ประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

นางสาววันทนีย์ เมืองขุนรอง
ครูผู้ช่วย