กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววันทนีย์ เมืองขุนรอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสำเนียง ไวยทิพย์
ครูชำนาญการ

นางสาวนิตยา รื่นเนตร
ครูผู้ช่วย