กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุทธาทิพย์ เที่ยงพูลโภค
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายศักดิ์ชัย หัตถกรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธนพล เดชศิริวานิช
ครูผู้ช่วย