กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุทธาทิพย์ เที่ยงพูลโภค
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอุดม พิบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศักดิ์ชัย หัตถกรรม
ครูชำนาญการพิเศษ