คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจินดา สุขะเกตุ
ตำแหน่ง : ประธานคณะการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธนศักดิ์สิริ โตไพบูลย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ พ่วงภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุปราณี โตสม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย จุฑานพรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวรศักดิ์ ทองเสริมสุข
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรสร พันธุ์เพียร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิชาญธรรมโชติ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดจักรพงษ์อภิชาโต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชา วาสุกรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี ยมนา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา ไวยทิพย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสุมน จันทมาลา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางกุลวณิช แก้วสถิตย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทรศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย นาคสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ