พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1. บริหารจัดการด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA ) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม นำไปสู่ การปฏิบัติที่เป็นเลิศ

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการเป็นครูรุ่นใหม่ (Next Generation Teachers) รวมทั้งสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน

3. พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานสากล มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และดำรงตนอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข

4. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สร้างภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน รวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลมาร่วมจัดการศึกษา