กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกนกพร มณีเนตร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกนกวรรณ เอื้อเฟื้อ
ครูชำนาญการ

นายฤทธิ์ธิชัย ภู่สำอางค์
ครู