กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอัจฉรา อธิคมานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวประภาพร อุทวราพงศ์
ครูชำนาญการ

นายวรุฒ สุขสอน
ครูชำนาญการ

นางสาวจินดาพร เรือนเพ็ชร์
ครู

นายโสภณ สุขพิมาน
ครู

นายคณิน พงษ์พิทักษ์วิเศษ
ครู

นางสาวศุภธิดา พิทักษ์รักษาเลิศ
ครูอัตราจ้าง