กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางกัลยา บุญดี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายปิยะ พิณรัตน์
ครูผู้ช่วย

นายธนนันท์ อินทรสูง
ครูอัตราจ้าง