กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภาพร เชื้อแก้ว
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวทวิภรณ์ สายจันทร์
ครู

นายชนพล รุจิขวัญ
ครู

นายธีรวุฒิ กล่อมจิตร์
ครูผู้ช่วย